1101557
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2319
7090
14910
1075912
70489
79772
1101557

Your IP: 192.168.2.69
2022-09-27 16:01
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ

Post by Chanthaburi
on 08 พฤษภาคม 2563
ฮิต: 726

วิสัยทัศน์

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
 2. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า
 3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
 4. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน
เป้าหมาย

 1. แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและมีสวัสดิการที่เหมาะสม
 2. แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี
 3. แรงงานมีสิทธิเสรีภาพในการสมาคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางการพัฒนา

 1. สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง ลูกจ้างสถานประกอบกิจการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีต่าง ๆ
 2. กำกับ ดูแล ให้แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย
 3. พัฒนาช่องทางการเข้าถึงสิทธิและบริการของกรม
 4. พัฒนา กลไกการกำกับ ดูแลแรงงานและการสงเคราะห์ลูกจ้าง (กฎหมายและมาตรฐาน รูปแบบการตรวจ วิธีการ)
 5. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสภาพแวดล้อมเชิงบวกในสถานประกอบกิจการ
 6. ป้องกันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การใช้แรงงานบังคับ การทำประมงผิดกฎหมาย
 7. ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
 8. ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน
 9. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
 10. สร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย
 11. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการทำงาน
 12. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเครือข่ายแรงงาน

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 : การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและแข่งขันได้
เป้าหมาย

 1. ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
 2. ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและแข่งขันได้

แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ไปใช้บริหารจัดการด้านแรงงาน
 2. พัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี
 3. ส่งเสริมให้ผู้ว่าจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แรงาน
 5. พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์
 6. พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
 7. ปรับปรุงกระบวนงานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 : การเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดพลังร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
เป้าหมาย

 1. เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
 2. เครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
 3. กรมมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มีข้อมูลสารสนเทศ และทรัพยากรในการปฏิบัติงานระหว่างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงาน (อบรม)
 2. พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการของกรม (KM)
 3. สรรหาเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกรม
 4. สร้างกิจกรรมให้เครือข่ายร่วมดำเนินการ
 5. สร้างแรงจูงใจให้กับเครือข่ายด้านแรงงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกรม
 6. สร้างและแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีธรรมาภิบาล
เป้าหมาย

 1. กรมเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 และมีธรรมาภิบาล
 2. บุคลากรกรมมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความผูกพันในองค์กร
 3. บุคลากรกรมมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และทั่วถึงและมีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
 4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติราชการและให้บริการภาครัฐมีประสิทธิภาพและทันสมัย
 5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA 4.0
 2. พัฒนาการให้บริการตามมาตรฐานการพัฒนาระดับประเทศ
 3. พัฒนาการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรม
 4. เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร และความผูกพันของบุคลากร
 5. ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของกรมให้เป็นรูปธรรม
 6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
 7. ปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การปฏิบัติราชการ และการให้บริการภาครัฐ
 8. พัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรม ให้ได้ตามมาตรฐานการบริการระดับประเทศ
 

บทบาทภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

Post by Chanthaburi
on 02 สิงหาคม 2561
ฮิต: 2271

บทบาทภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1.            การคุ้มครองแรงงาน

เป็นภารกิจที่มุ่งคุ้มครองแรงงานทั่วไป แรงงานหญิงและเด็กให้ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน มีสภาพการจ้าง สภาพการทำงานที่ดี ได้รับสวัสดิการตามกฎหมาย สร้างเสริมความเข้าใจและประสานสิทธิประโยชน์ นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการผลิตดำเนินการป้องกันการกดขี่ หลอกลวงและใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม

การดำเนินงานที่สำคัญได้แก่

-                    การคุ้มครองและประสานสิทธิประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง

-                    การตรวจแรงงานเพื่อเสริมสร้างให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย

-                    การรับคำร้องและวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินตามกฎหมาย

-                    การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านแรงงาน

-                    การป้องกัน/แก้ไขปัญหาการหลอกลวง/การใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม

-                    การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบกิจการ

-                    การให้คำแนะนำออกคำสั่งและดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

-                    การดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

 

2.            การคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน

เป็นภารกิจที่มุ่งส่งเสริมให้นายจ้างมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขภาพอนามัยคนงาน พัฒนาให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเพื่อป้องกันการประสบอันตรายและโรคจากการทำงาน ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

การดำเนินงานที่สำคัญได้แก่

-                    การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน

-                    การเสริมสร้างสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

-                    การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการประสบอัตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานในจังหวัดจันทบุรี

-                    การป้องกัน/แก้ไข โรคและการประสบอัตรายเนื่องจากการทำงาน

-                    การเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

 

3.            การแรงงานสัมพันธ์

เป็นภารกิจที่มุ่งส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี เพื่อให้เกิดสันติสุขในวงการอุตสาหกรรม ส่งเสริมการรวมตัวตามกฎหมายขององค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง เพื่อพัฒนาบทบาทให้มีความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานอย่างมีวินัย และมีคุณธรรมตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ด้านแรงงานสัมพันธ์ในจังหวัดจันทบุรี

การดำเนินงานที่สำคัญได้แก่

-                    สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

-                    ส่งเสริมสนับสนุนระบบทวิภาคีและไตรภาคี

-                    ไกล่เกลี่ยและระงับข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาทแรงงาน

 

4.            การส่งเสริมการจัดการสวัสดิการแรงงาน

ภารกิจด้านนี้ มุ่งส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความรู้ในการป้องกันการติดยาและสารเสพติดตลอดจนความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์

การดำเนินงานที่สำคัญได้แก่

-                    ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน

-                    ส่งเสริมการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

-                    การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

-                    ให้บริการสวัสดิการแรงงาน เช่น

                - กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

                - ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ แก่ บุตรของคนงานก่อสร้างในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

 

5.            การพัฒนาแรงงาน

                ภารกิจด้านนี้ มุ่งพัฒนานายจ้าง ให้มีความสามารถในการประสานประโยชน์ร่วมกันเพื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติด้านแรงงานที่ถูกต้อง ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายแรงงาน การบริหารแรงงาน การพัฒนาองค์กร และพัฒนาคุณภาพชีวิต

การดำเนินงานที่สำคัญได้แก่

-                    จัดอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจด้านแรงงาน

-                    พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นายจ้าง ลูกจ้าง

-                    ประสบการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

กสร.ชวนรู้

Post by Chanthaburi
on 06 ตุลาคม 2560
ฮิต: 1558