1101458
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2220
7090
14811
1075912
70390
79772
1101458

Your IP: 192.168.2.69
2022-09-27 15:30
 
 
 

บทบาทภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

Post on 02 สิงหาคม 2561
by Chanthaburi
ฮิต: 2271

บทบาทภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1.            การคุ้มครองแรงงาน

เป็นภารกิจที่มุ่งคุ้มครองแรงงานทั่วไป แรงงานหญิงและเด็กให้ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน มีสภาพการจ้าง สภาพการทำงานที่ดี ได้รับสวัสดิการตามกฎหมาย สร้างเสริมความเข้าใจและประสานสิทธิประโยชน์ นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการผลิตดำเนินการป้องกันการกดขี่ หลอกลวงและใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม

การดำเนินงานที่สำคัญได้แก่

-                    การคุ้มครองและประสานสิทธิประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง

-                    การตรวจแรงงานเพื่อเสริมสร้างให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย

-                    การรับคำร้องและวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินตามกฎหมาย

-                    การรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านแรงงาน

-                    การป้องกัน/แก้ไขปัญหาการหลอกลวง/การใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม

-                    การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบกิจการ

-                    การให้คำแนะนำออกคำสั่งและดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

-                    การดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

 

2.            การคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน

เป็นภารกิจที่มุ่งส่งเสริมให้นายจ้างมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขภาพอนามัยคนงาน พัฒนาให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเพื่อป้องกันการประสบอันตรายและโรคจากการทำงาน ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

การดำเนินงานที่สำคัญได้แก่

-                    การตรวจความปลอดภัยในการทำงาน

-                    การเสริมสร้างสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

-                    การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการประสบอัตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานในจังหวัดจันทบุรี

-                    การป้องกัน/แก้ไข โรคและการประสบอัตรายเนื่องจากการทำงาน

-                    การเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

 

3.            การแรงงานสัมพันธ์

เป็นภารกิจที่มุ่งส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี เพื่อให้เกิดสันติสุขในวงการอุตสาหกรรม ส่งเสริมการรวมตัวตามกฎหมายขององค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง เพื่อพัฒนาบทบาทให้มีความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานอย่างมีวินัย และมีคุณธรรมตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ด้านแรงงานสัมพันธ์ในจังหวัดจันทบุรี

การดำเนินงานที่สำคัญได้แก่

-                    สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

-                    ส่งเสริมสนับสนุนระบบทวิภาคีและไตรภาคี

-                    ไกล่เกลี่ยและระงับข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาทแรงงาน

 

4.            การส่งเสริมการจัดการสวัสดิการแรงงาน

ภารกิจด้านนี้ มุ่งส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความรู้ในการป้องกันการติดยาและสารเสพติดตลอดจนความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์

การดำเนินงานที่สำคัญได้แก่

-                    ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน

-                    ส่งเสริมการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

-                    การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโรคเอดส์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

-                    ให้บริการสวัสดิการแรงงาน เช่น

                - กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

                - ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ แก่ บุตรของคนงานก่อสร้างในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

 

5.            การพัฒนาแรงงาน

                ภารกิจด้านนี้ มุ่งพัฒนานายจ้าง ให้มีความสามารถในการประสานประโยชน์ร่วมกันเพื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติด้านแรงงานที่ถูกต้อง ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายแรงงาน การบริหารแรงงาน การพัฒนาองค์กร และพัฒนาคุณภาพชีวิต

การดำเนินงานที่สำคัญได้แก่

-                    จัดอบรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจด้านแรงงาน

-                    พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นายจ้าง ลูกจ้าง

-                    ประสบการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน