046410
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
412
309
926
43756
5582
8319
46410

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-20 17:47

กสร.จับมือกรมการปกครอง ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการตรวจแรงงาน

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Chanthaburi
ฮิต: 39

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงาน
จับมือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และข้อตกลงว่าด้วยการใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร วันที่ 23 สิงหาคม 2560

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวภายหลังร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯกับกรมการปกครองว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน ซึ่งกสร.ได้นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น
การให้บริการระบบ E-service ระบบการตรวจแรงงาน แรงงานในกิจการประมงทะเลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet เป็นต้น สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันนี้ จะเป็นการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของการดำเนินการตามภารกิจสำคัญในการคุ้มครองแรงงาน และแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน เนื่องจากกรมการปกครองเป็นเจ้าของข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจหลัก ได้แก่ การตรวจคุ้มครองแรงงาน การรับและวินิจฉัยคำร้อง ซึ่งข้อมูลบุคคลที่เชื่อมโยงนั้นกรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีในการตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว อันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น