046401
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
403
309
917
43756
5573
8319
46401

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-20 17:46

รมว.รง. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔

Post on 25 สิงหาคม 2560
by Chanthaburi
ฮิต: 34

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ปาฐกถาพิเศษ พร้อมเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔
เน้นความร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรสมาชิกสมาคมการประกันสังคมอาเซียน
และทำให้ผู้สูงอายุมีอาชีพที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และดูแลแรงงานนอกระบบเพื่อสร้างความมั่นคงในสังคมต่อไปในอนาคต 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปาฐกถาพิเศษ 
และเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔
ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
กล่าวว่า หลายประเทศประสบปัญหาการมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก
ซึ่งมีสาเหตุจากอัตราการเกิดของคนในประเทศลดลงอย่างรวดเร็วและประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น
ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ภาคแรงงานของประเทศลดลง ส่งผลให้มี

การใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ๆ เข้ามาทดแทน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นลูกโซ่ อาเซียนจึงควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่มีจำกัดอย่างต่อเนื่อง การทำให้ผู้สูงวัยที่มีจำนวนมากมีอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ฐบาลและกระทรวงแรงงานจึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งเป็นการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
อีกทั้งการกำหนด ๘ วาระปฏิรูปของกระทรวงแรงงานจะช่วยปรับมิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
สมาคมการประกันสังคมอาเซียน (ASSA) เป็นสมาคมที่รวมหน่วยงานด้านการประกันสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน
สามารถสนับสนุนการปฏิรูปแผนงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุได้ ซึ่งความร่วมมือระหว่างองค์กรสมาชิก
สมาคมการประกันสังคมอาเซียนจะช่วยสนับสนุนในการออกแบบนโยบายที่มีประสิทธิภาพด้านกำลังแรงงาน การดูแลสุขภาพ
และระบบบำนาญที่ยั่งยืนอย่างมีสมดุลในทุกมิติทำให้อาเซียนเราอายุยืนและเติบโตไปข้างหน้า
อีกทั้งประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความร่วมมือด้านการประกันสังคม
กับองค์กรสมาคมการประกันสังคมอาเซียน จึงขอเชิญชวนให้องค์กรสมาชิกทุกองค์กรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีต่อไป
พลเอก ศิริชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การปรับปรุงการดูแลแรงงานนอกระบบ
ทั้งการสร้างอาชีพ การฝึกอบรมฝึกทักษะ และที่สำคัญคือการสร้างความมั่นคงในสังคมให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคต